Administrator WSE
Sprawdź, ile powinieneś zarabiać!
Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń, a otrzymasz:
Porównaj swoje zarobki do rynkowych stawek płac i dowiedz się, czy nie powinieneś zarabiać więcej.
Poznaj jedenaście wskazówek, jak wynegocjować coś bez negocjowania.
Wybierz jedno z ponad 700 stanowisk. Odbierz za darmo raport o wartości 25 PLN
 

Badanie jest: krótkie (3-5 minut), bezpłatne, anonimowe.

Źródło: wynagrodzenia.pl

 
Administrator WSE
Choć w pracy ważne jest dla nas wiele rzeczy to nie da się ukryć, że wynagrodzenie jest zwykle podstawowym motywatorem skłaniającym ludzi do podejmowania pracy, angażowania się w nią, a także jej zmiany. Według autorów Diagnozy Społecznej 2013 aż 65% Polaków uznaje wynagrodzenie za najważniejszy składnik swojej pracy zawodowej. Wynagradzanie jest równie istotnym wymiarem funkcjonowania dla samej firmy. Zarówno wielkość nakładów na płace, jak i siła oddziaływania satysfakcji z wynagrodzenia na zachowanie pracowników skłaniają do traktowania wynagrodzeń jako jednej z kluczowych inwestycji. Podobnie jak w przypadku innych inwestycji, ważna jest ich efektywność. Aby była ona jak najwyższa, należy systematycznie mierzyć skuteczność wprowadzanych zmian.

W świetle badań satysfakcjonująca płaca przekłada się na wymierne korzyści zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Najczęściej pojawiającym się punktem spornym pomiędzy obiema stronami jest oczywiście wysokość środków finansowych przeznaczanych na płace, jednak podejście oparte na wiedzy pomaga dostosować system wynagradzania do oczekiwań obu stron.

Z licznych danych wynika, że postawy wobec pracy i pracodawcy bardzo silnie powiązane są z tym, jak pracownicy oceniają system płac. Badania pokazują, że osoby, które nie są zadowolone z wynagrodzenia są w mniejszym stopniu zaangażowane w obowiązki zawodowe, osiągają istotnie gorsze wyniki oraz np. częściej spóźniają się do pracy (Greenberg, 1990, Bretz i Thomas, 1992; Spector, 1994; Koslowsky, Sagie, Krausz i Singer, 1997; Curall i in., 2005). Niezadowolenie z płacy wiąże się również z wyższymi wskaźnikami rotacji i absencji oraz aktywnością w związkach zawodowych, a także niższym poziomem lojalności wobec firmy i obniżoną ogólną satysfakcją z pracy (Weiner, 1980; Moorman 1991; Lillydahl,1993; Miceli i Mulvey, 2000). Satysfakcja z wynagrodzenia wśród pracowników jest ponadto jednym z najważniejszych aspektów oceny potencjalnego pracodawcy (IIBR, pracuj.pl „Satysfakcja z pracy 2007”). Jak widać, to czy polityka płacowa firmy jest inwestycją przynoszącą zwrot w postaci podniesionej efektywności pracy, czy stanowi tylko koszt, jest istotnie powiązane z ocenianiem wynagrodzenia przez pracowników.

Niestety, dominująca część Polaków oceniana swoją satysfakcję z wynagrodzenia jako przeciętną. Średni wynik pracowników przebadanych przez platformę badaniaHR.pl wyniósł 2,37 (przy zastosowaniu 5-cio stopniowej skali, gdzie 1 oznacza bardzo niezadowolony a 5 bardzo zadowolony). Jak zatem wynagradzać, aby mieć pracowników zadowolonych i zmotywowanych? Ile firm, tyle odpowiedzi, dlatego rozwiązania każdorazowo powinny być dostosowywane do warunków i możliwości pracodawcy. Odpowiedź na tak zadane pytanie nie jest prosta również dlatego, że jak wskazują badania, nie wystarczy płacić na poziomie mediany rynkowej - a nawet powyżej niej - aby w pełni usatysfakcjonować wszystkich pracowników. Zgodnie z danymi platformy badaniaHR.pl, zadowolenie z wynagrodzenia wśród pracowników zarabiających najwięcej jest co prawda najwyższe, ale oceny tej grupy sięgają pułapu jedynie około 3,5 punktu. Dlaczego tak jest?

Po pierwsze, satysfakcja z wynagrodzenia nie jest konstruktem jednowymiarowym. Nie zależy ona jedynie od wysokości wynagrodzenia netto, ale również od takich czynników jak sposób administrowania płacami, dostępność świadczeń socjalnych czy klarowność zasad naliczania wynagrodzeń. Często by podnieść satysfakcję z wynagrodzenia pracodawcy decydują się na podnoszenie stawek (wg. IIBR i pracuj.pl, podwyżkę otrzymuje prawie 60% ankietowanych rocznie). Obiektywnie parząc, nie można jednak jednoznacznie stwierdzić czy takie postępowanie jest słuszne. Podwyżki finansowe nie dają w efekcie proporcjonalnego wzrostu satysfakcji z wynagrodzenia. Źródłem niezadowolenia pracowników często nie jest wysokość kwoty wpływającej comiesięcznie na konto sama w sobie, lecz inne czynniki, które warto poznać.

Po drugie, wynagrodzenie nie jest pojęciem czysto ekonomicznym, ale w znacznej mierze psychologicznym. Rzeczywistej wartości wynagrodzenia, w tym wartości motywacyjnej, nie wyznaczają listy płac, ale nadaje ją sam pracownik poprzez pryzmat własnych potrzeb i doświadczeń. Zadowolenie z wynagrodzenia rozpatrywane może być jako zgodność pomiędzy korzyściami otrzymywanymi przez człowieka, a oczekiwaniami jakie ma on wobec tych korzyści. Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2015 zrealizowane na przeszło 160 000 pracowników wykazało, że niemal 64% z nich uważa swoje wynagrodzenie za „niesprawiedliwe”. Właśnie sprawiedliwość jest jednym z najważniejszych kryteriów, którymi kierują się pracownicy oceniając swoje wynagrodzenie (Roussel, 1994). Jest ona oceniana w dwóch aspektach – wewnętrznym oraz zewnętrznym. Kiedy pracownik porównuje to, ile wkłada w pracę (czasu, zaangażowania czy kompetencji) i jakie uzyskuje w niej efekty z tym, co dostaje w zamian od pracodawcy, mówimy o ocenie sprawiedliwości wewnętrznej. Jest ona wysoka, jeśli poświęcenie pracownika jest przez niego uważane za odpowiednio uhonorowane. Według danych Sedlak & Sedlak, 62% Polaków uważa się za niedocenianych przez pracodawcę. O ocenie sprawiedliwości zewnętrznej mówimy kiedy pracownik porównuje swój wkład w pracę i zarobki do wkładu i zarobków innych ludzi. Do tego obszaru należą zarówno porównania wewnątrz firmy, jak i zestawianie przez pracownika swojej płacy z wynagrodzeniami na podobnych stanowiskach w innych firmach. Nasze dane wskazują, że w kontekście porównań społecznych 75% Polaków uważa swoje wynagrodzenie za niesprawiedliwe. Oba kryteria oceny sprawiedliwości silnie wpływają na ogólną satysfakcję z wynagrodzenia, a także na postrzeganie pracodawcy. Ponadto, jeśli pracownik uważa się za wynagradzanego w sposób niesprawiedliwy, może obniżać swoje zaangażowanie w pracę aby wyrównać sobie postrzeganą „stratę”.

Wiedzę tę należy mieć na uwadze przystępując do oceny satysfakcji z wynagrodzenia. Po pierwsze, kwestionariusz przeznaczony do badania tego zagadnienia powinien zawierać pytania dotyczące wszystkich najważniejszych aspektów wynagradzania. Dobrym przykładem rzetelnej oceny systemu płac jest kwestionariusz badania satysfakcji z wynagrodzenia udostępniany za pośrednictwem platformy badaniaHR.pl, który zawiera następujące wymiary:
  • satysfakcja z wysokości wynagrodzenia,
  • satysfakcja z otrzymywanych benefitów,
  • satysfakcja z otrzymywanych podwyżek,
  • satysfakcja z systemu wynagradzania w firmie,
  • satysfakcja ze sposobu administrowania płacami w firmie,
  • satysfakcja z wynagrodzenia w porównaniu do innych,
  • satysfakcja z wynagrodzenia w kontekście własnych nakładów.

   Po drugie, aby badanie było rzetelne, każdy z wymiarów powinien zostać zmierzony za pośrednictwem kilku, nieco odmiennych między sobą treściowo pytań. Dla przykładu, aby poznać rzeczywistą opinię pracownika na temat systemu podwyżek w firmie nie wystarczy zapytać jedynie o ocenę wysokości ostatniej podwyżki, która mogła wszak pracownika rozczarować. W takiej sytuacji, pomimo że podwyżki przyznawane są w firmie systematycznie i sprawiedliwie, aspekt ten całościowo uzyskałby niesłusznie zaniżoną ocenę. Poprawnie skonstruowana skala umożliwia poznanie szerszych opinii, dzięki czemu minimalizuje oceny skrajne, mogące wynikać z zastosowania pojedynczych pytań. Trzecią umiejętnością istotną przy realizacji tego typu badań jest zdolność do postrzegania ocen wyrażanych przez pracowników jako pełnoprawnych. Trzeba umieć zaakceptować wyniki badania, nawet jeśli nie stanowią one dla nas logicznego odzwierciedlenia np. list płac czy nie są spójne z naszymi prywatnymi opiniami. Jednocześnie należy być w przygotowanym na konieczność obiektywnego analizować tych danych w kontekście danych z innych źródeł, wszystkie z nich traktując jako równie ważne. Postawy i opinie wyrażane przez pracowników są wynikiem ich indywidualnych procesów oceny, do których my, jako zewnętrzni obserwatorzy, mamy ograniczony dostęp. Fakt, że osoby zatrudnione w jednym z działów uważają swoje wynagrodzenie za najmniej satysfakcjonujące, pomimo że zgodnie z listami płac zarabiają najlepiej, nie powinien odbierać mu w naszych oczach wiarygodności, ale zwracać uwagę na konieczność głębszego rozpoznania problemu.


   Poziom satysfakcji z wynagrodzenia jest efektem subiektywnej oceny pracowników, nie tylko pod kątem wysokości płacy, ale przyjętej w firmie polityki wynagradzania. Na ocenę tę rzutują przy tym czynniki indywidualne, związane m.in. z oczekiwaniami, kontekstem społecznym, sytuacją życiową czy samooceną pracownika. Należy to mieć na szczególnej uwadze wykonując okresowo pomiary satysfakcji z wynagrodzenia oraz wspierając się ich wynikami przy kształtowaniu polityki wynagradzania w firmie. Jeśli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości, wskazujące na to, że samodzielny pomiar satysfakcji z wynagrodzenia mógłby sprawić problemy, warto skorzystać z gotowych rozwiązań, np. udostępnianych za pośrednictwem platformy
badaniaHR.pl
   .Piotr Jurczak
Sedlak & SedlakBibliografia:

 1. Bochyńska-Śmigielska, E. Badanie satysfakcji z wynagrodzenia – metody kwestionariuszowe, [w:] www.wynagrodzenia.pl.
 2. Heneman, G. Schwab, D. P. (1985), Pay Satisfaction: its multidimensional nature and measurement, International Journal of Psychology, nr 20, s. 129-141.
 3. Heneman, G. Schwab, D. P. (2007), Pay Satisfaction Questionnaire.
 4. IIBR, pracuj.pl, (2010), Satysfakcja z pracy.
 5. Judge, T. A. Welbourne, T. M. (1993), Dimensionality of the Pay Satisfaction Questionnaire: A Confirmatory Factor Analytic Investigation, Center for Advanced Human Resource Studies.
 6. Liu, B. Tang, N. Zhu, X. (2007), A Validity Study of the Pay Satisfaction Questionnaire in the Mainland of China.
 7. Miceli, M. P. Lane, M. C. (1999), Antecedents of pay satisfaction: A review and extension, I. K. Rowland & G.R. Ferris (Eds.), Research in Personnel and Human Resources Management. Greenwich, CT: JAI Press, , s. 235-309.
 8. Morgenson, M. Campion, M. A. Maertz, C. P. (2001), Understanding pay satisfaction:the limits of a compensation system implementation, Journal of Business Psychology, vol. 16, nr 1, s. 133-149.
 9. Roussel, P. (1994), Questionnaire de Satisfaction à l'égard de la Rémunération.
 10. Sedlak, K. Kwestionariusz Satysfakcji z Wynagrodzenia – wersja polska, www.wynagrodzenia.pl.
 11. Sturman, M. C. Short, J. C. (2000),Lump-sum bonus satisfaction: testing the construct validity of a new pay satisfaction dimension, Personnel Psychology, nr 53, s. 673-700.

 

Data publikacji: 26.01.2016
Źródło: rynekpracy.pl
Administrator WSE

Dobrze wiesz, że nie należy zakładać dżinsów na rozmowę kwalifikacyjną, ale czy jesteś równie zaznajomiony z zasadami networkingu? Jeżeli do zdobywania kontaktów zawodowych podchodzisz bezceremonialnie, możesz całkowicie zniechęcić potencjalnych partnerów biznesowych. Zapoznaj się z najbardziej powszechnymi błędami networkingu, dzięki czemu będziesz mógł ich uniknąć.

 

Nie czekaj

Większość osób zaczyna dbać o swoje kontakty biznesowe dopiero po utracie pracy. Efektywny networking oznacza kreowanie kontaktów i relacji z potencjalnymi partnerami biznesowymi przede wszystkim wtedy, kiedy jesteśmy zatrudnieni.

Bądź świadomy

Jeżeli wybierasz sie na spotkanie, na którym możesz zdobyć sporo ciekawych kontaktów, zastanów się dokładnie, jaki cel chcesz osiągnąć. Szukasz pracy? Jeżeli tak, czy jest to jakieś konkretne zajęcie, czy po prostu potrzebujesz zmiany? Szukasz kontaktów biznesowych czy może osoby, która byłaby mentorem w danej dziedzinie? Jeżeli ktoś zaczyna z Tobą rozmawiać musisz wiedzieć, w którą stronę chcesz poprowadzić dyskusję. Jeżeli sam nie wiesz czego oczekujesz, nie uda Ci się.

Bądź przygotowany

Każde spotkanie, gdzie możesz nawiązać ważne biznesowe kontakty, traktuj jak wielkie wystąpienie. Musisz być bardzo dobrze przygotowany. Ćwicz odpowiednią wymowę oraz możliwe odpowiedzi, ponieważ możesz mieć okazję wypowiedzieć się na temat własnych planów zawodowych i celów jakie chcesz osiągnąć – radzą eksperci portalu monsterpolska.pl.

Pamiętaj o wizytówkach

To dość niezręczne, gdy prowadzisz ciekawą rozmowę i w pewnym momencie sięgasz po serwetkę, by zapisać na niej numer telefonu. By uniknąć takich sytuacji zainwestuj dodatkowe pieniądze w profesjonalne wizytówki wydrukowane na papierze dobrej jakości.

Poważnie brzmiący adres e-mail

Oczywiście Twoi znajomi mogą Cię znać jako szaloną_karolinę czy wesolego_romka, ale w kontaktach biznesowych pamiętaj o odpowiednim adresie e-mail.

Szanuj czas rozmówcy

Każdy chce jak najlepiej wykorzystać spotkanie biznesowe i zdobyć wachlarz nowych kontaktów. Szanuj jednak czas swojego rozmówcy i nie pozwól mu się Tobą zmęczyć. Jeżeli kontaktujesz się telefonicznie bądź e-mailowo, pamiętaj, że druga strona ma jeszcze inne obowiązki.

Zadbaj o odpowiedni strój

Wybierając sie na spotkanie, na którym chcesz zdobyć zawodowe kontakty, zadbaj o odpowiednią prezencję. Wyglądaj schludnie, pamiętaj o manierach, bądź wyprostowany i miej mocny uścisk dłoni. Zachowuj kontakt wzrokowy z rozmówcą, okazuj mu szacunek. Takie rozmowy na spotkaniach biznesowych mogą być próba generalną przed rozmową kwalifikacyjną. Na pewno chcesz zostać dobrze zapamiętany przez osobę, która w przyszłości może pomoc Ci w znalezieniu pracy.

Daj się zapamiętać

Ludzie z kontaktami, zajmujące wysokie stanowiska  spotykają bardzo wiele osób, jednak zapamiętują nielicznych. Zadbaj o to, aby wyróżnić sie z tłumu. Bądź asertywny, zachowuj się jak urodzony przywódca. Jednak nie przesadzaj. Chcesz przecież pokazać się jako osoba pewna siebie, nie nieznośna.

Nie zniechęcaj się

Jeżeli ktoś mówi, że nie jest w stanie zaproponować Ci w tej chwili niczego ciekawego, nie zniechęcaj się i zapytaj jakie są widoki na przyszłość. Zorientuj się czy Twój rozmówca nie ma znajomych, którzy poszukują pracownika właśnie takiego jak Ty. Zapytaj, jaki powinien być Twój następny krok. Wytrwałość jest dowodem na prawdziwe zainteresowanie i może pomóc osobie, z którą się kontaktujesz wpaść na pomysły, które mogłaby przeoczyć w innej sytuacji.

Bądź prawdomówny

To bardzo kuszące powołać się na kogoś bez jego wiedzy, by pomóc sobie w umówieniu się na ważne spotkanie. Jednak należy pamiętać, że kłamstwo zawsze może wyjść na jaw. Osoba, z którą sie spotkasz, zorientuje się, że nie byłeś szczery i w rezultacie spalisz za sobą nie jeden, a dwa mosty.

Okaż wdzięczność

Po każdej rozmowie wyślij krótkie podziękowanie, maila lub zadzwoń. Daj znać rozmówcom czy ich wskazówki okazały sie skuteczne. Jeżeli z jakiegoś powodu zakończysz szukanie pracy, daj znać osobie, która Ci pomogła. Może Ci się wydawać, że to koniec Waszego kontaktu, ale nigdy nie wiadomo kiedy Wasze ścieżki na nowo sie skrzyżują.

Kiedy osiągniesz sukces zawodowy nigdy nie zapominaj o tych, którzy pomogli Ci dotrzeć do celu. Oddaj przysługę i pomóż komuś innemu.

 

Źródło: Tekst poradnikowy Monster Polska

Administrator WSE

"Jak wynika z najnowszych danych Eurobarometru, zdaniem 55% Europejczyków sytuacja gospodarcza w ich kraju jest co najmniej dobra, z czego 8% uznaje ją za bardzo dobrą. Warto więc sprawdzić, czy ma to odzwierciedlenie w ich przewidywaniach na temat rynku pracy w 2016 roku i czy te opinie są zbieżne z prognozami Komisji Europejskiej na nadchodzący rok."

Cały artykuł  "Prognozy rynku pracy w Unii Europejskiej na 2016 rok"

Źródło: portal rynekpracy.pl Sedlak & Sedlak

Administrator WSE

Stres towarzyszy człowiekowi nie tylko w codziennym życiu, ale również w pracy. Według badań przeprowadzonych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), ponad połowa Polaków (53,3%) odczuwa stres w pracy. W Europie wyprzedzają nas tylko Grecy i Turcy. Stresujemy się przy wykonywaniu codziennych obowiązków, jak i w związku z wyjątkowymi sytuacjami, np. przed ważnym spotkaniem biznesowym. Jak radzić sobie z nerwami, by nie skompromitować się przed klientem albo szefem?

Dobre przygotowanie to podstawa

Im mniej jesteśmy przygotowani i nie mamy wystarczającej wiedzy na temat danego tematu, tym miotają nami większe emocje, które rodzą stres. Wynika on z obawy o negatywne zakończenie spotkania czy braku wiary w swoje umiejętności. Być może brzmi to banalnie, jednak warto ciągle przypominać sobie jak ważne jest solidne przygotowanie się do danego spotkania. Niezastąpione mogą okazać się zwykłe notatki, które pomogą nam uporządkować myśli i płynnie przechodzić przez kolejne tematy. Mogą posłużyć także jako mała ściąga, jeśli mamy do przekazania większą liczbę danych. Dzięki temu, nie trzeba zaprzątać sobie głowy zapamiętaniem dużej ilości liczb czy nazw, co mogłoby powodować dodatkowe zdenerwowanie. Ustal jaki jest cel spotkania i pod tym kątem się do niego przygotuj. Zastanów się jakie pytania mogą paść i jak na nie odpowiedzieć. Przewidując różne możliwe scenarius ze poczujesz się pewniej – podpowiadają eksperci monsterpolska.pl. Trzeba też uświadomić sobie, że stres jest naturalną reakcją organizmu na nietypowe sytuacje i nie da się go pozbyć zupełnie. Można go jednak skutecznie redukować.

Pozytywne nastawienie

Myślenie o spotkaniu jako szansie na odniesienie sukcesu również pomaga w zmniejszaniu poziomu stresu. Wiara w siebie i swoje umiejętności jest o wiele bardziej budująca niż myślenie o porażce. Często stosowaną techniką przez aktorów, sportowców czy prelegentów jest wyobrażenie swojego zwycięstwa i sytuacji w której go osiągają. Jeśli mamy problem z wiarą we własne umiejętności, warto nad tym pracować i zacząć doceniać swoje kompetencje, wiedzę i doświadczenie. Równie ważne jest odpowiednie nastawienie w kontakcie z ludźmi. Osoby, które się uśmiechają i wyrażają pozytywny stosunek do otoczenia łatwiej nawiązują relacje i przyciągają do siebie innych. Wybierając się na spotkanie biznesowe pamiętajmy o skupieniu się na swoich mocnych stronach i uśmiechu. Pomoże to przełamać pierwsze lody i sprawnie przejść przez spotkanie. 

Wypoczynek i aktywność

Merytoryczne przygotowanie do spotkania jest niezwykle istotne, jednak warto też pamiętać o innych aspektach. Często w natłoku zadań i obowiązków zapominamy o sobie i zadbaniu o odpowiednie samopoczucie. Aktywny tryb życia, hobby, które pomaga oderwać się od myślenia o pracy i zapewnienie sobie odpowiedniej ilości czasu na relaks jest bardzo ważne w codziennej walce ze stresem. Jeśli czujesz, że nadchodzące spotkanie powoduje intensywniejsze niż zwykle zdenerwowanie, postaraj się dzień przed zapewnić sobie czas na odpoczynek. Może to być wyjście do kina, spacer, czy trening. W zależności od tego, co sprawia ci przyjemność. Dzięki temu odpoczniesz, zrelaksujesz się, pobudzisz hormony szczęścia, co pomoże ci zwalczyć stres. Pamiętaj też, aby porządnie się wyspać – radzą eksperci monsterpolska.pl.

Ograniczenie stresujących czynników

Problem ze znalezieniem adresu? Widmo spóźnienia przez autobus stojący w korku? To sytuacje, które dodatkowo potęgują stres przed ważnym spotkaniem. Można ich jednak uniknąć, odpowiednio podchodząc do sprawy. Jeśli udajemy się w nieznane nam miejsce, warto dokładnie sprawdzić gdzie znajduje się siedziba firmy, od której strony jest wejście, jak dojść od najbliższego przystanku, ewentualnie jakie są warunki parkingowe. Pomogą nam w tym mapy satelitarne, które bez problemu znajdziemy w internecie. Jeśli na spotkanie wybieramy się komunikacją miejską, dobrze jest sprawdzić wcześniej jakimi środkami dotrzemy na miejsce najszybciej i ile czasu może nam to zająć, a następnie dodać do tego jeszcze ok 15 minut, aby mieć odpowiedni zapas. Jeśli na spotkanie wybieramy się autem, sprawdzamy różne trasy dojazdowe i ryzyko korków oraz ewentualne objazdy. Te proste tricki pomogą uniknč ć niepotrzebnego zdenerwowania.

Stosując powyższe metody z pewnością nie pozbędziemy się stresu całkowicie, ale zredukujemy go na tyle, by spokojnie przejść przez spotkanie. Warto pamiętać, że odrobina stresu może zadziałać na nas motywująco, dlatego dobrze jest go zaakceptować i z niego skorzystać. Przed samym spotkaniem pamiętajmy też o podstawie, jaką jest prawidłowe, głębokie oddychanie, które zapewni dostarczenie odpowiedniej ilości tlenu do mózgu, dzięki czemu łatwiej będzie nam skupić się na tym, co mamy do powiedzenia, jasno wyrazić swoje myśli i dobrze wypaść przed klientem.

Źródło: monsterpolska.pl

Administrator WSE

Wysłanie CV do wybranej firmy może być dobrym sposobem na przekonanie pracodawcy do stworzenia stanowisko pracy właśnie dla Ciebie. Wystarczy to zrobić w odpowiedni sposób. Jeśli chcesz pracować w konkretnej firmie, zapoznaj się z poradami naszego eksperta.

Odkryj ukryte wakaty

Czasem, aby znaleźć wymarzoną posadę, trzeba szukać nie tylko wśród publikowanych ofert pracy. Nie każdy pracodawca bowiem je publikuje. I w takich sytuacjach warto przesłać CV do właściwej osoby lub też działu HR naszego wymarzonego pracodawcy lub też zostawić je w bazie CV. Potrzebne informacje najszybciej znajdziesz na stronie firmowej. Możesz również zadzwonić i zapytać kto odpowiada w firmie za rekrutację.

Odrób pracę domową

Wiele osób szukających pracy w ten sposób, wpada w pułapkę, wysyłając CV dokładnie takie samo, jak w przypadku odpowiedzi na konkretną ofertę pracy. Takie podejście zniechęca potencjalnego pracodawcę ponieważ nie jest ono dostosowana do indywidualnych potrzeb firmy i jej profilu działalności. Dlatego zbierz jak najwięcej informacji o wybranej przez Ciebie firmie wykorzystując do tego celu Internet. Warto też przeanalizować oferty pracy, jakie zamieszczali poprzednio lub też poszukać tych publikowanych przez firmy konkurencyjne. Wykorzystaj potencjał networkingu albo po prostu zadzwoń i spróbuj nieformalnie podpytać o potrzeby firmy w zakresie rekrutacji.

Dodatkowo przygotuj list motywacyjny, w którym wyjaśnisz swoje motywacje dotyczące wyboru właśnie tej firmy na potencjalnego pracodawcę. Nie zapomnij również podzielić się swoją wiedzą na temat firmy, jej produktów, czy też usług. To dodatkowy plus u pracodawcy świadczący o Twoim zaangażowaniu i świadomości wyboru oraz profesjonalizmie. Pracodawcy lubią zatrudniać osoby, które są pasjonatami ich marki, firmy – tłumaczy Małgorzata Majewska, ekspert portalu monsterpolska.pl. Dzięki takiej strategii zyskasz dodatkowe punkty.

Sprzedaj siebie

W przypadku, gdy to decydujesz o wyborze swojego potencjalnego pracodawcy, musisz stworzyć CV pod kątem stanowiska, które być może nie istnieje lub nie ujrzało jeszcze światła dziennego. Nie wyklucza to jednak Twojej szansy na nową posadę. Dlatego musi być ono napisane w pełni profesjonalnie, a Twoje kwalifikacje i sukcesy opisane w sposób, który pozwoli pracodawcy Cię zapamiętać, a gdy zdecyduje się uruchomić rekrutację na nowe stanowisko jako pierwszy się o tym dowiesz. Daj pracodawcy powód, aby zanotował Twoje dane. Wyraźnie zaznacz jakim stanowiskiem lub pracą jesteś zainteresowany oraz co możesz zaoferować nowemu pracodawcy. Sprzedaj siebie, pokazując swoje umiejętności, wiedzę i doświadczenie. Nie ograniczaj siebie do jednej specyficznej roli, jaką pełniłeś w poprzedniej firmie – zauważa Małgorzata Majewska, ekspert portalu monsterpolska.pl. To jest Twój pierwszy krok ku nowej pracy w wymarzonej firmie. Przemyśl go dobrze i przygotuj się odpowiednio.  

Sprawdź losy wysłanych dokumentów

Nie czekaj, aż pracodawca odpowie na Twoje CV, ponieważ prawdopodobnie otrzymuje on wiele aplikacji każdego dnia. Telefon lub e-mail tydzień później to dobry sposób, aby nawiązać osobisty kontakt. To też okazja, aby ocenić, czy jest szansa na to, że będziesz rozpatrywany jako kandydat w sytuacji, gdy pracodawca będzie potrzebował pracownika o takim jak Ty profilu. Takie przypomnienie świadczy też o Twoim zaangażowaniu – podkreśla Małgorzata Majewska, ekspert portalu monsterpolska.pl.

Pamiętaj, że wysyłając CV musisz zaprezentować się jako świetny kandydat, a nie osoba desperacko poszukująca pracy. Aktywnie szukając nowych możliwości, pokazujesz, że jesteś osobą z inicjatywą, masz motywację, żeby pracować dla konkretnej firmy  i wyróżniasz się na tle konkurentów.

 

Źródło Monster Polska - tekst poradnikowy

Administrator WSE

To pytanie, które chyba każdy z nas słyszał na większości rozmów kwalifikacyjnych. Rekruter, który je zadaje chce sprawdzić czy jesteś osobą ambitną i czy dążysz do rozwoju. Jednak jak w przypadku większości tego typu pytań trzeba uważać na odpowiedź. Powinna być możliwie jak najbardziej konkretna. Poniższe wskazówki pomogą ci odpowiedzieć na nie tak, by zadziałało na twoją korzyść.

Powiedz o swoich celach w odniesieniu do celów firmy

Przed każdą rozmową powinieneś zrobić dogłębny research na temat firmy, do której aplikujesz. Dowiedz się w którą stronę zmierza, na jakich polach chce się rozwijać i znajdź punkty wspólne. Powiedz o swoich planach rozwoju na najbliższe lata i odnieś je do działań firmy. Pokażesz w ten sposób, że zależy ci na własnym rozwoju, który przyczyni się także do rozwoju firmy, jej produktów, czy zespołu, którym będziesz zarządzał.  Pracodawcy chcą widzieć, że chcesz pracować, a nie ich prześcignąć i za pięć lat znaleźć się na ich miejscu.

Możesz powiedzieć: „Szanuję, jak ta firma rozwija swoich pracowników i mam nadzieję, że w ciągu pięciu lat będę zarządzać własną drużyną i przyczynię się do rozwoju mego działu.”

Pokaż, że jesteś ambitny

Pracodawcy chcą wiedzieć, czy ich pracownicy mają pragnienie, aby rozwijać się zawodowo. Możesz wspomnieć, że w ramach pracy interesują cię np. szkolenia dla menedżerów, jeśli takie stanowisko chciałbyś za jakiś czas osiągnąć. Pokaż, że aplikując na dana pozycję myślisz o tym, że w określonym czasie chcesz osiągnąć kompetencje, które pozwolą ci na awans. Pamiętaj, by wypowiadając te słowa podkreślać, że zależy ci na rozwoju w strukturach danej firmy, a nie u konkurencji. Jeśli jesteś na tyle ambitny, że myślisz, by kiedyś zająć w niej stanowisko prezesa, raczej nie informuj o tym rekrutera. Uważaj na słowa, bo zbyt wygórowane ambicje (nawet jeśli uważasz, że te cele są w twoim zasięgu), mogą zostać źle odebrane. Jeżeli masz predyspozycje by kiedyś zarządzać firmą do której aplikujesz, pokaż to swoją pracą jak już zostaniesz zatrudniony – podpowiada Małgorzata Majewska, ekspert portalu monsterpolska.

Możesz powiedzieć: „Chcę badać możliwości zarządzania firmą, a także poznać niuanse tej branży, co pomoże mi się rozwijać i awansować w strukturach firmy."  

Wykaż zainteresowanie nauką

Spójrzmy prawdzie w oczy: wiele osób nie wie dokładnie, szczególnie jeśli są jeszcze na początku swojej zawodowej drogi, gdzie chciałaby się znaleźć na pięć lat. W takie sytuacji zawsze warto podkreślać swoją chęć do nauki i rozwijania się w danej dziedzinie. Mów o aspektach swojego życia zawodowego, w których chcesz się doskonalić. Może jest obszar biznesu, którego nie rozumiesz i chcesz więcej się o nim dowiedzieć, dzięi pracy w danej firmie. A może jest jakiś język, którego chciałbyś się nauczyć. Pokaż im, że interesujesz się rozwojem osobistym i że chcesz umieć więcej niż obecnie – nie tylko w ramach danej branży. Zostaniesz dzięki temu odebrany jako osoba otwarta i wszechstronna, która nawet jeśli nie wie jeszcze gdzie dokładnie będzie za jakiś czas, wie, że tylko dalsza nauka i poświęcenie czasu na rozwój pomogą jej osiągnąć sukces. A sukces pracownika to także sukces firmy.

Możesz powiedzieć: „Mam nadzieję, że wezmę udział w zajęciach rachunkowości i dowiem się więcej na temat finansowych aspektów tej branży i lepiej zrozumiem, w jaki sposób firma działa jako całość. Czy może mi pan powiedzieć jaka jest ścieżka rozwoju na danym stanowisku?" 

 

Źródło Monster Polska - tekst poradnikowy

Źr
Źódło Monster Polska - tekst poradnikowyŹ
Administrator WSE

Już długo poszukujesz pracy i nie możesz znaleźć dla siebie nic ciekawego? Może robisz coś nie tak? 
Skorzystaj z porad eksperta monsterpolska.pl.

Wyznacz sobie realne oczekiwania

Kluczem do sukcesu jest wyznaczenie sobie realistycznych oczekiwań dotyczących nowej pracy. Poszukaj ofert, które pozwolą Ci rozwinąć Twoje umiejętności. Może nie dostaniesz jeszcze pracy managera, ale nowa posada może dać Ci szansę przybliżyć się do tego stanowiska w przyszłości. 

Przejrzyj swoje CV

Być może Twoje CV nie jest zbyt atrakcyjne i nie zwraca uwagi przyszłego pracodawcy w odpowiedni sposób. Może nadszedł czas by nad nim porządnie popracować? Poproś kogoś o sprawdzenie i ocenę Twojego dokumentu. Bądź otwarty na sugestie i uwagi. Skorzystaj z naszej sekcji Poradnika Kariery i przeczytaj nasz poradnik karieryzachęcają eksperci portalu monsterpolska.pl.

Poświęć więcej czasu na poszukiwanie

Szukanie pracy jest jak praca na pełen etat. Stwórz swoją strategię poszukiwania pracy. Jeśli na wysyłanie CV poświęcasz tylko kilka godzin w tygodniu, pomyśl czy nie warto jednak poświęcić temu zadaniu więcej czasu. Im więcej czasu poświęcisz, tym lepszy efekt możesz osiągnąć.

Przemyśl swoją sytuację zawodową

Jeśli masz pracę, a szukasz tylko lepszego miejsca, przemyśl swoją sytuację zawodową jeszcze raz. Kiedy już rozejrzysz się i sprawdzisz obecną sytuację na rynku pracy, może okazać się, że Twoja obecna praca wcale nie jest taka zła.  

Zrób sobie przerwę

Może to brzmi banalnie, ale czasami to, czego tak naprawdę potrzebujesz to ucieczka od stresu towarzyszącego poszukiwaniu pracy. Jeśli możesz sobie na to pozwolić, zrób sobie tygodniową przerwę. Odpocznij trochę i oczyść umysł, a będziesz zaskoczony jak wiele może się zmienić – podkreślają eksperci portalu monsterpolska.pl

Czasami potrzebne są jedynie niewielkie zmiany. Bądź otwarty na sugestie i popracuj nad strategią poszukiwania pracy, a zanim się zorientujesz, to Ty będziesz udzielał rad osobom chcącym zmienić pracę. 

 

Źródło: Monster Polska - materiał poradnikowy

Źródło Monster Polska - tekst poradnikowyŹ
Administrator WSE

Rynek pracy jest pełen ludzi mówiących półprawdy lub wręcz kłamiących, aby dostać pracę. Zazwyczaj popycha ich do tego chęć wyolbrzymienia swoich osiągnięć lub ukrycia porażek. Jednak prawdomówność jest do pogodzenia ze sztuką autoprezentacji − trzeba tylko znać granicę i pilnować się, aby jej nie przekroczyć.

Co jest nie fair

Kłamstwo jest ewidentnym zaprzeczeniem prawdzie; to nie to samo, co podkreślenie korzystnych dla Ciebie faktów czy chwalenie się sukcesami. Dlaczego warto być uczciwym pisząc CV czy mówiąc na rozmowie kwalifikacyjnej? Po pierwsze, jest to moralne. Po drugie, należy pamiętać o starym przysłowiu: „kłamstwo ma krótkie nogi”.

Jeśli oszukujesz co do stanowisk, które zajmowałeś, zawodowego doświadczenia lub wykształcenia, narażasz się na szybką i łatwą demaskację − takie informacje pracodawca łatwo sprawdzi – przestrzegają eksperci portalu monsterpolska.pl. W przypadkach mniejszej wagi, jak umieszczenie w CV krótkiego kursu w prestiżowej szkole bez podawania jego rangi i czasu trwania, ryzyko jest co prawda mniejsze, ale wciąż istnieje. W dobie Internetu i serwisów społecznościowych, przypadek lub odrobina ciekawości  ze strony pracodawcy wystarczą, aby prawda wyszła na jaw. Dziś kłamstwo ma jeszcze krótsze nogi niż dawniej.

Co jest w porządku

Prawdomówność nie oznacza konieczności chwalenia się porażkami − to byłaby głupota. Są natomiast pewne zabiegi, co do których możesz mieć uzasadnione wątpliwości, czy nie przekraczają owej granicy, o której mówiliśmy. Przykłady? Nieuwzględnianie w CV krótkich okresów bezrobocia, podkreślanie znaczenia jednych umiejętności ponad drugie.

Nie musisz umieszczać w CV każdej pracy, jaką miałeś − pracodawca chce raczej zobaczyć rozwój Twojej kariery niż encyklopedyczny wykaz stanowisk. To samo dotyczy nie dłuższych niż trzymiesięczne przerw w zatrudnieniu; mogą się one zdarzyć niemal każdemu i nie są na dłuższą metę zbyt istotne – tłumaczy Małgorzata Majewska, ekspert portalu monsterpolska.pl. Nie musisz więc o nich mówić z własnej inicjatywy. Pamiętaj jednak, że niektóre firmy mają procedury, które nakazują im odrzucać aplikacje nie uwzględniające przerw w zatrudnieniu.

Podobnie jest z podkreślaniem poszczególnych umiejętności. Skupienie się na zdolnościach negocjacyjnych, mimo że jesteś dużo lepszy/−a w pracy zespołowej nie jest kłamstwem, lecz dobrą autoprezentacją w sytuacji, gdy takiej umiejętności oczekuje pracodawca – podkreślają eksperci portalu monsterpolska.pl.

Gdzie jest granica między oszustwem a dobrym PR−em? Tam gdzie przestajesz mówić o sobie, a zaczynasz o innej osobie, którą stworzyłeś specjalnie po to, aby dostać pracę. Nie tylko nie należy, ale też nie warto jej przekraczać.

Źródło Monster Polska - tekst poradnikowy

Administrator WSE

Wraz z początkiem roku wiele osób robi postanowienia, zarówno dotyczące życia prywatnego, jak i zawodowego. Im bardziej konkretnie sprecyzowany cel, tym łatwiej będzie go osiągnąć. Jeśli jesteśmy zadowoleni ze swojej pracy i nie planujemy jej zmieniać, postanowieniem może być zawodowy rozwój i zostanie ekspertem w swojej dziedzinie. Taki status to idealny punkt wyjścia do rozmów o podwyżce czy awansie oraz as w rękawie, jeśli jednak w pewnym momencie zaczniemy rozglądać się za nowym zatrudnieniem.  

Kim jest ekspert?

Ekspert czy inaczej specjalista jest to osoba o teoretycznej i praktycznej znajomości danego tematu czy dziedziny. Naukowcy mówią, że potrzeba 10 tysięcy godzin na poszerzenie branżowej wiedzy, aby stać się w niej ekspertem. Liczba ta jest oczywiście przybliżona, ponieważ każda profesja rządzi się swoimi prawami, pokazuje jednak jak wiele wysiłku musimy włożyć, aby stać się w czymś naprawdę dobrym. Według szwedzkiego psychologa Karla Andersa Ericssona, aby zyskać miano eksperta należy spełnić trzy warunki. Po pierwsze, wyróżniać się na tle otoczenia. Po drugie, nasza praca powinna przynosić konkretne rezultaty. Po trzecie, uzyskane efekty nie są przypadkiem, ponieważ są powtarzalne. Warto zastanowić się nad swoją obecną pozycją i przeanalizować ile brakuje nam do poziomu eksperta w zawodzie, jaki wykonujemy, a następnie przystąpić do zdobycia go.

Ciężka i systematyczna praca

Jeśli chcesz być w swojej dziedzinie najlepszy musisz być świadomy, ze czeka cię ciężka praca, a często nawet wiele wyrzeczeń. Talent i predyspozycje są bardzo ważne i potrzebne, jednak dążenie do perfekcji, to ćwiczenia, powtarzanie, szukanie nowej wiedzy – mówią eksperci monsterpolska.pl.  Dopiero połączenie tych dwóch rzeczy – talentu i samodoskonalenia może przynieść oczekiwane efekty. Bardzo ważna jest wytrwałość w dążeniu do celu. Stanie się ekspertem jest kuszące, jednak napotkane na drodze przeszkody mogą zniechęcać do dalszej pracy. Dlatego dobrze jest główny cel podzielić na mniejsze i cały czas zdobywać kolejne stopnie „wtajemniczenia”. Ułatwi to wytrwanie w postanowieniach.  

Czytanie literatury branżowej i śledzenie trendów

Książki to źródło wiedzy, praktycznych porad oraz ciekawych rozwiązań. Choć w Internecie możemy znaleźć wiele merytorycznych informacji, książki wzmacniają podstawy naszej wiedzy i pozwalają budować dalej. Poza książkami, wartymi polecenia są także branżowe magazyny, w których znajdziemy aktualne trendy, inspirujące wywiady ze specjalistami, aktualne case studies. Jeśli chcesz być na bieżąco musisz mieć podstawy i wiedzieć co w trawie piszczy. Książki i magazyny to podstawa, ale warto też śledzić branżowe portale i subskrybować newslettery. Pomoże ci to rozwijać swoją wiedzę i swoją pozycję jako eksperta w twojej dziedzinie. Pamiętaj, że wiedza, którą już posiadasz musi być stale rozwijana jeśli chcesz osiągnąć sukces – podpowiadają eksperci serwisu monsterpolska.pl.

Czerpanie z otoczenia

Chcąc zostać ekspertem oczywiście głównie musimy skupić się na elementach składających się na działania, jakie wykonujemy. Jednak, aby wiedzieć więcej i rozwijać się w swojej dziedzinie, warto czasem wyjść poza swoją ścieżkę, porozmawiać z innymi pracownikami czy podwykonawcami. Ta dodatkowa wiedza pozwala spojrzeć na naszą „działkę” z szerszej perspektywy. Weryfikacja różnych spojrzeń na tę samą kwestię daje bardziej kompletny pogląd na całą branżę. A dobre rozumienie otoczenia, w którym pracujemy znacznie ułatwia rozwój.

Branżowe spotkania i konferencje

Niemal w każdym sektorze znajdziemy różnego rodzaju spotkania, na których zbierają się eksperci z danej dziedziny. To konferencje, warsztaty, szkolenia. Poza merytorycznym aspektem ważny jest na nich także networking. Poznawanie osób, które specjalizują się w interesującej nas dziedzinie to kolejny krok stania się ekspertem. Możliwość rozmowy, zadania dodatkowych pytań komuś, kogo podziwiamy da zdecydowanie więcej, niż np. samo czytanie artykułów. Obecność na takich spotkaniach to także sposób na poznawanie bieżących trendów. Warto w swoim kalendarzu zapisać najważniejsze branżowe eventy i poświęcić prywatny czas na uczestniczenie w nich.

Aktywność w mediach społecznościowych

Media społecznościowe powoli stają się kolejnym źródłem wiedzy. Śledząc w różnych serwisach specjalistów z branży, można w łatwy sposób obserwować to, w jaki sposób wypowiadają się na dane tematy i uczyć się od nich oraz zdobywać wiedzę z proponowanych przez nich materiałów. Wiele daje także merytoryczny udział w dyskusjach. Nawet jeśli nie jesteś pewien czy masz rację, warto brać w nich udział. To okazja do poznania opinii innych, zweryfikowania swojej wiedzy, poznania innego punktu widzenia i nauczenia się czegoś nowego – radzą eksperci serwisu monsterpolska.pl.

Źródło: monsterpolska.pl