Do podstawowych zadań Biura Karier należy prowadzenie różnorodnych form poszukiwania praktyk dla studentów WSE oraz pracy dla przyszłych i aktualnych absolwentów, zgodnie z ich zainteresowaniami zawodowymi. Poza tym Biuro Karier prowadzi działania związane z doradztwem zawodowym, upowszechnianiem informacji na temat planowania kariery zawodowej, propagowaniem postaw przedsiębiorczych. Adresatem tych działań są studenci i absolwenci, również uczniowie szkól ponadgimnazjalnych i nauczyciele.

Działania Biura Karier można przedstawić w kilku zasadniczych blokach:

  • Działania doradcze i szkoleniowe - poradnictwo zawodowe (m. in. planowanie kariery zawodowej, sposoby poszukiwania pracy, techniki rekrutacyjne, dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna, autoprezentacja, zakładanie własnej działalności gospodarczej).
  • Działania informacyjne i publikacje - bezpłatna dystrybucja poradników firm współpracujących, informatorów i magazynów portali działających na rynku pracy, udostępnianie baz danych ofert pracy i baz danych studentów/absolwentów poszukujących pracy, publikacja ulotek, broszur.
  • Pośrednictwo - informowanie o kandydatach, którymi zainteresowani są pracodawcy oraz o ofertach pracy, stażach i praktykach zawodowych (bazy danych studentów/absolwentów WSE poszukujących pracy oraz bazy danych ofert pracy), kontakt.

 

The basic tasks of the Careers’ Service encompass performing multi-leveled search for the internship for the TEU students and work for the future and current alumni, taking into account their professional interests. Apart from this, the Careers’ Service is actively promoting entrepreneurial spirit among the TEU students, alumni as well as the middle school and high school students and teachers.

The activities of the Careers’ Service can be divided into a few basic areas:

  • Advice and training – vocational guidance (a.o. career planning, job-seeking methods, recruitment techniques, application documents, job interview, self-presentation, starting own business).
  • Information and publication – free distribution of partner companies’ handbooks, guides and magazines of portals dealing with the job market, sharing the databases of job offers and of job-seekers (students/alumni), leaflet and brochure publication.
  • Intermediation – providing information about the candidates attractive for prospective employers and about job/internship offers (the databases of job offers and of job-seekers (students/alumni)), contact.